Norma pro stavbu modulů


1. XII. 2014, verze 1.00

 1. Úvod
  • Tato norma popisuje nejdůležitější pravidla pro stavbu a provoz modulů normálněrozchodných tratí v modelové velikosti TT.
  • Jejím cílem je, aby modul postavený kterýmkoli modelářem byl při dodržení zde uvedených podmínek bezproblémově připojitelný k libovolným dalším modulům.
 2. Mechanické vlastnosti modulu
  1. Mechanické rozhraní
   • Slouží pro spojení modulů mezi sebou. Tvar a rozměry mechanického rozhraní jsou zachyceny na výkresech v přílohách 1 až 6. Přílohy 7 až 9 jsou neobsazeny. Jednotlivá rozhraní se označují ve formátu XY[n], kde:
    X, Y – tvar rozhraní (R = rovina; N = násep, terén od koleje klesá; Z = zářez, terén od koleje stoupá; P = nízký násep, terén od koleje mírně klesá;);
    n – počet kolejí procházejících rozhraním (jednička se neuvádí).
   • Minimální šířka mechanického rozhraní je stanovena na 200 mm.
   • Kolej(e) na mechanickém rozhraní musejí být ve svislé i vodorovné rovině kolmé na rovinu rozhraní.
   • Jednotlivé kolejnice musejí být ukončeny 0,2 ÷ 0,4 mm před (svislou) rovinou rozhraní.
   • Hlavy kolejnic musejí z okolního terénu (např. nástupiště, dláždění,…) vystupovat minimálně 0,2 mm.
  2. Kolejivo
   • Pro stavbu modulů je stanoveno použití kolejiva o výšce kolejnice 1,52 – 2,11 mm (tedy CODE 60 – 83).
   • Svršek musí umožnit bezproblémový provoz vozidel s okolky výšky 1,0 mm bez nutnosti úprav těchto okolků.
  3. Parametry koleje
   • Minimální poloměr oblouku pro jednokolejnou trať včetně stanic je 700 mm pro vedlejší trať a 1.250 mm pro hlavní trať.
   • Minimální poloměr oblouku pro dvoukolejnou trať včetně stanic je 1.000 mm.
   • Minimální poloměr oblouku ve skryté stanici smí být 500 mm.
   • Minimální poloměr oblouku na vlečce smí být 500 mm.
   • Minimální poloměr oblouku ve výhybce smí být 631 mm (tomu vyhovují například výhybky Tillig EW 2 nebo EW 3).
   • Užitné délky kolejí ve stanicích musejí umožňovat křižování a předjíždění vlaků o délce 1.200 mm (vedlejší trať) nebo 3.000 mm (hlavní trať).
   • Nedodržení minimální hodnot poloměrů, užitných délek kolejí a/nebo výhybek je možné, pokud se jedná o model skutečného úseku trati, stanice nebo vlečky. Stejná výjimka platí i pro moduly, postavené na základě prototype freelancing1.
  4. Nohy modulů
   • Každý modul s délkou koleje v ose větší než 500 mm musí být samostatně stojící s možností ustavení výšky v rozsahu minimálně +/- 50 mm.
   • Výška temene kolejnice nad podlahou (dále provozní hladina) je stanovena na 1.300 mm jako základní a 1.000 mm jako alternativní. Přihlašovatel modulu přihlašuje moduly na setkání zároveň s uvedením jejich provozní hladiny.
 3. Elektrické vlastnosti modulu
  1. Obecné a bezpečnostní parametry
   • Žádné zařízení ani kabel na 230 V nesmí být pevnou součástí modulu. Maximální napětí přivedené na modul nesmí překročit 24 V.
   • Rozvody pro napájení hnacích vozidel nesmějí být použity pro ovládání nebo napájení příslušenství. Pro napájení příslušenství musí být vždy samostatný napájecí zdroj.
   • Veškeré napájecí zdroje musí být s galvanickým oddělením mezi primární a sekundární stranou. Zdroje musí odpovídat příslušným českým technickým normám (zejména ČSN 611 40 ed 2) nebo obdobným evropským národním předpisům, toto musí být výrobcem na zdroji obvyklým řádným způsobem vyznačeno.
   • Svorkovnice 230 V strany u zdrojů/transformátorů musí být zcela zakrytá.
   • Kabel 230 V musí být ke zdroji připevněn tak, aby jej nebylo možno ze svorek vytrhnout, tj. nesmí být pevně spojen se zdrojem jen spojem přívodních vodičů do svorkovnice.
  2. Elektrické propojení modulů
   • K napájení kolejí na modulu se používají dva průběžné vodiče s průřezem min. 1,5 mm2. V libovolném místě modulu jsou vyvedeny vodiče o minimálním průřezu 0,25 mm2, připájené ke kolejnicím v modulu a připojené k vodičům, propojujícím rozvod DCC signálu.
   • Vodiče jsou zakončeny banánky a zdířkami pro banánky podle obr. 1. Při pohledu proti čelu modulu je pravý vodič zakončen zdířkou, levý banánkem. Použité zdířky mají jmenovitý průměr 4 mm a k nim jsou použity odpovídající banánky.
   • Kabely přesahují kraje modulu v podélné ose o min. 25 cm.
   modul_zapojeni_napajecich_kabelu
   Obr. 1: Zapojení napájecích kabelů (pohled shora)
  3. Rozvod DCC signálu
   • Zesilovače pro napájení kolejí nesmějí mít výstupní napětí vyšší než 16 V. Vyšší napětí může způsobit přehřátí dekodéru.
   • Každý větší provozní celek (stanice a přilehlá trať) musí být napájen z vlastního zesilovače DCC signálu (nebo více zesilovačů). Zesilovač musí galvanicky oddělovat sběrnici ovladačů od kolejí.
   • Ve stanici musí existovat přípojné místo pro zesilovač, spojení mezi zesilovačem a obvody stanice musí být provedeno pomocí banánků a zdířek.
   • Použité výhybky musejí být upraveny pro DCC provoz. (možné zapojení výhybky je v Doporučení k normě).
  4. Rozvod ovladačů
   • Každý větší provozní celek musí poskytovat dostatek přípojných míst pro ovladače. Mohou být zabudovány napevno do modulů a zřetelně označeny.
   • Pokud jsou zásuvky pro rozvod sběrnice ovladačů součástí modulu, musejí být umístěny západkou nahoru.
  5. Šachty pro návěstidla
   • Je-li součástí traťového modulu šachta pro světelné (ev. mechanické) návěstidlo, pak tato šachta musí mít vnitřní rozměry 21+0,5 × 21+0,5 mm v délce minimálně 50 mm, pak se její rozměry mohou zvětšovat. Směrem dolů (pod modul) musí být šachta otevřená.

1 Nejedná se o model skutečného vzoru, model ale dodržuje zásady, podle nichž byla skutečná železnice budována.