Pravidla sekce TT – Provoz

Základní obecná pravidla

Jako členové sekce jsme různých povah a povolání a výrazných individualit, spojuje nás naše hobby. Proto si stále sami sobě připomínáme, že pokud v občanském životě:

  • jsme povahy šéfovské a zvyklí velet ohněm a mečem, pak si uvědomujeme, že členové sekce ani ostatní členové Zababova nejsou naši podřízení, nýbrž rovnocenní kolegové;
  • jsme povahy individuálně hračičkovské, pak si uvědomujeme, že kdybychom šli třeba hrát jen fotbal, tak i v pralesní lize musíme čutat tak, jak chce trenér a rozhodčí, a ne tak, jak se zrovna teď chce nám, což tím spíše platí v Zababově, v sekci TT – Provoz, kde naší biblí je návěstní předpis a evangeliem předpis pro organizování drážní dopravy, nebo alespoň jejich nejdůležitější části;
  • jsme povahy anarchistické, pak si uvědomujeme, že udržet v chodu těsně spolupracující skupinu o několika desítkách lidí už bez dodržování pravidel opravdu nejde;
  • jsme povahy liberální a lenivé, pak si uvědomujeme, že když už jsme se jednou k něčemu dobrovolně zavázali a slíbili to kolegům, pak je to pro nás normální povinnost, kterou musíme důsledně a beze zbytku splnit včas, neboť ostatní na nás nejen spoléhají, ale jsou na nás v ten okamžik i závislí a my na nich;
  • jsme povahy chaotické, pak svému chaotičnu se musíme aspoň poctivě pokusit dát dovolenou po dobu přípravy a průběhu provozního setkání,

neboť naše hobby je založeno na týmové spolupráci a tím vzájemné úctě, toleranci a respektu.

Chyby, omyly a prvotní neznalost a nezkušenost v sekci si navzájem odpouštíme, snahu se zlepšit, naučit se a pomoci druhým si ceníme víc než co jiného a ignorování toho, co jsme se již naučili, zdvořile, avšak s gustem opovrhujeme.

 

Základní pravidla přípravy a průběhu setkání

Propozice provozního setkání musí být vyhlášeny nejméně dva měsíce před uzávěrkou přihlášek modulů na setkání. U ostatních neprovozních setkání, např. stavebních, záleží na úvaze koordinátora včetně obsahu propozic a na tom, zda takové jiné než provozní setkání bude veřejné či neveřejné.

Propozice provozního setkání musí obsahovat v den svého vyhlášení alespoň místo a datum konání, jména koordinátora, tvůrce layoutu (layoutáře), tvůrce či tvůrců GVD (grafikonista), čas zrychlení GVD, hlavní téma, epochu (kterou u základního většího setkání pořádaného naší sekcí obvykle v květnu je vždy epocha III. a IV.). Ostatní podrobnosti mohou být doplněny později, nejpozději však jeden týden před uzávěrkou přihlášek modulů.

Stavba layoutu a příprava provozu se řídí předpisy, které jsou vyhlášeny v propozicích setkání.

Organizace drážní dopravy a návěstnictví řídí se předpisy ČSD D1, D2 a D3 ve znění příslušných epoch.

Ten, kdo přijme funkci v přípravném týmu (koordinátor, layoutář, grafikonista a další), bere na sebe závazek a povinnost vůči ostatním účastníkům, podílet se na přípravě setkání a své závazky plnit včas tak, jak je potřeba pro přípravu setkání.

Ten, kdo přihlásí své moduly a modely (vč. vozidel) na setkání, bere na sebe závazek a povinnost vůči ostatním účastníkům setkání své moduly a modely na setkání včas v provozuschopném stavu dopravit a postavit do layoutu a připravit pro provoz a zajistit potřebnou obsluhu modulů při provozu.

Layoutář a grafikonista se vždy snaží pokud možno zařadit přihlášené moduly do layoutu dle jejich námětů a návrhů, avšak na vyhovění návrhům přihlašovatelů není nárok.

Každý z účastníků, který přihlásil moduly, má právo se vyjádřit k výslednému layoutu a požádat o jeho úpravy, na jejich provedení však nemá nárok. Nedohodne-li se layoutář s grafikonistou na tom, zda zařadit moduly do layoutu, rozhodne s konečnou platností koordinátor.

Členové jiných sekcí nebo klubů anebo tzv. volní členové bez sekční či klubové příslušnosti, lhostejno z jakého státu, pokud byly jejich moduly nebo vozidla přijata na setkání nebo byli přihlášeni jako aktivní účastníci setkání v provozu (výpravčí, strojvedoucí apod.) na celé setkání nebo jeho podstatnou část (dále také jako „aktivní účastníci“), se nepovažují po dobu trvání setkání za hosty, nýbrž za členy sekce co do práv a povinností na modulišti včetně práva zvát své hosty a rodinné příslušníky.

Členové jiných sekcí Zababova než TT – provoz se mohou provozního setkání zúčastnit, ale musí vždy bezpodmínečně dodržet všechna pravidla setkání a provozu. Pokud tito členové jiných sekcí nejsou aktivními účastníky setkání, mají před nimi při přidělování služeb strojvůdců přednost aktivní účastníci setkání lhostejno, zda tito aktivní účastníci setkání jsou nebo nejsou členy sekce nebo klubu.

Obsazování služeb výpravčích a dalších dopravních či provozních funkcí ve stanicích, dopravnách a výtopnách podléhá vždy právu veta majitele.

 

Hosté

Provozní setkání jsou zásadně neveřejná, pořádaná pro aktivní účastníky, případný opak musí být výslovně uveden v propozicích.

Hosty mohou zvát na provozní setkání pořádané sekcí jen členové sekce TT – Provoz nebo aktivní účastníci.

Své hosty musí hostitel uvedením jejich jména a příjmení nahlásit v termínu, uvedeném v propozicích, koordinátoru setkání nebo osobě jím určené.

Všichni hosté musí viditelně nosit visačku se svým jménem a příjmením a jménem a příjmením svého hostitele. Výjimku mají děti předškolního věku, jsou–li po celou dobu doprovázeny osobou s visačkou.

Hostitel odpovídá za náležité poučení svého hosta co do pravidel chování k ostatním účastníkům, modelům, modulům, ovládání vozidel a provozu (pravidla chování a provozu na modulišti), a to již před setkáním.

Hostitel je povinen svou účast na provozu při setkání si uspořádat tak, aby byl schopen se věnovat jak svým hostům a uvést je do provozu na modulišti, tak aby byl stíhal své služební povinnosti.

Každý z členů sekce má povinnost zdvořile, ale nekompromisně požádat hosta bez visačky, aby si ji ihned opatřil, pokud host nedbá, je člen sekce oprávněn hosta vykázat z moduliště nebo o to požádat jeho hostitele.

Hosta, který nedodržuje pravidla provozu a chování na modulišti, je každý člen sekce povinen vykázat z moduliště nebo o to požádat jeho hostitele.

Hosté, kteří smějí pouze sledovat provoz, mají červenou visačku.

Hosté, kteří jsou natolik svými hostiteli proškoleni, že jsou způsobilí k výkonu dopravní služby, mají žlutou visačku.

Koordinátor setkání je oprávněn odmítnout registraci dalších hostů na setkání, pokud je už přihlášeno tolik předchozích hostů, že kapacita moduliště pro hosty je vyčerpána.

 

Rodinní příslušníci

Své rodinné příslušníky mohou zvát členové sekce. V případě sporu, kdo je či není rodinným příslušníkem, rozhoduje koordinátor setkání.

Mají zelenou visačku, kterou musí nosit viditelně. Výjimku mají děti předškolního věku, jsou–li po celou dobu doprovázeny osobou s visačkou.

 

Moduly

Člen, který si chce postavit nový modul či moduly, by měl svůj záměr důkladně probrat s ostatními členy sekce a zejména s layoutáři a grafikonisty sekce: nemusí se samozřejmě doporučeními řídit, ale riskuje pak, že jeho moduly budou v layoutu obtížně použitelné nebo vůbec ne.

Pro elektrickou výstroj a výzbroj a prostorové a mechanické řešení modulů platí normy sekce TT – Provoz klubu Zababov. Ty mohou být v budoucnu s technologickým pokrokem revidovány, vždy však musí a bude platit, že takto případně revidované normy se vztahují jen na moduly zařazené do layoutu poprvé až po účinnosti revidované normy.

Plány a vize činnosti jednotlivých členů nebo frakcí (např. Dvojkolejné, Lokální dráha, Úzkorozchodné, Agrární atd.) uvnitř sekce jsou zveřejňovány k diskusi a využití námětů všemi členy sekce tak, jak uznají tvůrci plánů a vizí za vhodné.

 

Práce s diskusním fórem sekce TT – Provoz

Členům sekce doporučujeme jednou měsíčně zkontrolovat oddělení sekce TT – Provoz na fóru /diskuze a případně reagovat na dění (např. anketa nebo volba).

Za tím účelem je vytvořena na fóru složka organizační záležitosti, kdy tato jedna záložka s těmito organizačními záležitostmi umožní účastnit se anket či voleb bez nutnosti číst výměny názorů v jiných záložkách.

 

Zástupce sekce v klubové radě (sekční)

Sekční se volí tak, že nejméně měsíc před začátkem volby vyzve dosavadní sekční k podání kandidátek.

K platnému zvolení je pak třeba, aby se volby zúčastnila nadpoloviční většina (kvórum) členů sekce a pro kandidáta hlasovala více než polovina z nich. Volí se veřejně zasláním příspěvku na fórum do volebního vlákna (není-li jej, pak technologicky co možná obdobným způsobem), do kvóra se započítávají hlasy „PRO kandidáta…“ i „Zdržuji se“. Hlas lze zaslat do jednoho měsíce od začátku volby. Není-li kvórum, koná se v následujících 30 dnech náhradní volba za týchž podmínek s týmiž kandidáty, zvolen je pak ten kandidát, který obdržel nejvíce hlasů bez ohledu na počet členů sekce, kteří hlasovali. V případě rovnosti hlasů v jakémkoli hlasování rozhoduje hlas toho volitele, který hlasoval jako první.

Není-li žádný kandidát nebo není-li zvolen, uplatní se článek VI. odst. 2 písm. b) stanov klubu Zababov (sekční dle stanov). V tomto případě novou volbu může vyhlásit kterýkoli člen sekce, pokud sekční dle stanov zůstane déle než 6 měsíců ve věci vyhlášení volby nečinným.

Sekční nemá vůči sekci jiná práva a povinnosti než ty, které mu přiznávají a určují stanovy klubu Zababov.

Funkční období sekčního je jeden rok.