Elektrické zapojení modulů a vlastnosti vozidel

TT – ČSD
30. června 2009, verze 2.0

Úvod

Tento text je souhrnem závazných požadavků kladených na elektrické zapojení modulů a na vozidla. Vychází nejen z nutnosti vzájemné kompatibility modulů, ale má i maximálně usnadnit stavbu kolejiště na setkání, jeho provoz a ulehčit řešení případných problémů. Měl by dát uživateli odpověď na základní otázky a upozornit na důležité věci spojené s vozidly a elektroinstalací na modulovém kolejišti. Rozhodně není stavebním návodem, obzvláště ne v případě modulů větších celků, ale měl by sloužit jako vodítko při návrhu řešení.

Základní požadavky

požadavek vysvětlení
Žádné zařízení ani kabel na 230 V nesmí být pevnou součástí modulu. Moduly s integrovanými zařízeními na 230 V budou vyloučeny ze setkání. Maximální napětí přivedené na modul nesmí překročit 24 V.
Na mechanickém rozhraní nesmí dojít k elektrickému kontaktu kolejnic sousedních modulů. Mezery mezi moduly se využívají k oddělení úseků napájených různými zesilovači nebo mohou být využity k oddělení detekovaných úseků.
Použité zdířky mají jmenovitý průměr 4 mm a k nim jsou použity odpovídající banánky. Banánek se zdířkou v těle nemůže být použit jako náhrada za spojení banánek – zdířka. Spojení banánek – zdířka mezi moduly je velmi jednoduché a jednoznačné. Vzájemným spojováním banánků se zvyšuje riziko zkratu nebo špatného elektrického kontaktu. Přesné banánky firmy Hirschmann se přes svoji cenu ukázaly být nejlepší.
Rozvody pro ovládaní hnacích vozidel nesmějí být použity pro ovládaní nebo napájení příslušenství. Pro příslušenství použijeme vlastní napájení, abychom neznemožnili např. detekci vozidel na kolejišti.

Rozvod DCC signálu

požadavek vysvětlení
Zesilovače pro napájení kolejí by měly mít výstupní napětí 14 V. Vyšší napětí může způsobit přehřátí dekodéru.
K napájení kolejí na modulu se používají dva průběžné kabely s průřezem min. 1,5 mm2. V libovolném místě modulu jsou vyvedeny vodiče o minimálním průřezu 0,25 mm2, připájené ke kolejnicím v modulu a připojené k vodičům, propojujícím rozvod DCC signálu. Obvykle se používají kabely určené pro rozvody 230 V, nejlépe vysoce ohebné kabely. Každý kolejnicový prut (jeho část) musí být k průběžnému vedení připojen samostatně, nelze spoléhat na styk mezi pruty, který se v průběhu provozu může poškodit.
Vodiče jsou zakončeny banánky nebo zdířkami pro banánky podle obr. 1. Při pohledu proti čelu modulu je vodič vpravo zakončen zdířkou a vodič vlevo banánkem. Toto rozhraní zjednodušuje zapojování modulů při stavbě kolejiště a musí být na všech rozhraních modulu. V případě vícekolejného rozhraní jsou tyto vodiče pro každou kolej zvlášť.
Obr. 1: Zapojení napájecích kabelů (pohled shora)
Obr. 1: Zapojení napájecích kabelů (pohled shora)
požadavek vysvětlení
Kabely přesahují kraje modulu v podélné ose o 25 cm. Celkové uspořádání a délky kabelů jsou dány výškou použitého rozhraní a konstrukcí modulu.
Každý větší provozní celek (stanice a přilehlá trať) musí být napájen z vlastního zesilovače DCC signálu. Zesilovač musí galvanicky oddělovat sběrnici ovladačů od kolejí. Pokud má každá stanice svůj zesilovač, potom jsou případné problémy (např. zkraty) omezeny pouze na část kolejiště. Většina zesilovačů je vybavena LED diodou signalizující stav zesilovače. Uložení zesilovače v modulu nebo pod modulem by mělo umožňovat vizuální kontrolu LED.
Ve stanici musí existovat jedno přípojné místo pro zesilovač, spojení mezi zesilovačem a kolejemi nesmí být pevné (např. pájené). Připojení zesilovače je nejvhodnější provést pomocí banánků a zdířek, aby se mohla jednoduše změnit polarita DCC signálu v napájené oblasti, nebo rychle odpojit kolejiště od zesilovače.
Pokud je stanice napájená více zesilovači, musí by být zajištěna stejná polarita všech zesilovačů. Doporučuje se připevnit napájecí kabely napevno do modulu, aby nedošlo k prohození polarity jen u části zesilovačů. I přesto by měly být použity banánky a zdířky, aby bylo možno odpojit jen část celku. Změnu polarity pak provedeme speciálním kabelem ovladačů (zapojení obr. 2 vpravo) s otočením RailSync vodičů. Jinde než zde je použití takového kabelu špatné. Kabel musí být zřetelně označen. Rovněž je možné použití DPS (návrhy v Doporučení k normě). V těchto případech není nutný speciální kabel.
Použité výhybky musejí být upraveny pro DCC provoz.   Srdcovka výhybky musí být přepínatelná podle polohy výhybky tak, aby nedocházelo ke zkratům při průjezdu vozidla.
Možné zapojení výhybky najdete v Doporučení k normě.

Rozvod ovladačů

požadavek vysvětlení
Kabely rozvodu ovladačů nesmějí křížit pořadí vodičů v konektoru. Existuje několik systémů ovladačů, které mají shodný konektor ale jiný význam jednotlivých pinů konektoru. Proto je nevyhnutně nutné tuto podmínku dodržovat. Správné zapojení je na obr. 2 vlevo, nesprávné vpravo. Kabely zapojujeme do kolejiště až po otestování testerem, který je na setkání k dispozici.
Zásuvky pro rozvod sběrnice ovladačů musejí být umístěny západkou nahoru. Jde hlavně o jednotnost provedení. Strojvedoucí tak nemusí vyhledávat správnou polohu zdířky a může se rychleji připojit nebo odpojit.
Každý větší provozní celek musí poskytovat dostatek přípojných míst pro ovladače. Mohou být zabudovány napevno do modulů a zřetelně označeny. Při volbě počtu a umístění zásuvek by měl autor stanice vzít v úvahu předpokládaný provoz. Zásuvky by neměly být v blízkosti ovládacího místa, aby připojení strojvedoucí neomezovali práci obsluhy stanice. Všechny kabely nutné pro rozvod ovladačů uvnitř většího celku jsou součástí stanice.
Pro snadné připojení stanice do kolejiště by měla být na modulech přípojná místa rozvodu, kam se připojí traťový rozvod sběrnice ovladačů.   Příklad vhodného zapojení rozvodu ovladačů je na obr. 3. Je důležité, aby rozvod tvořil hvězdu, která minimalizuje počet spojení v hlavní větvi.
Obr. 2: Zapojení kabelu ovladačů – vlevo správně, vpravo špatně
Obr. 2: Zapojení kabelu ovladačů – vlevo správně, vpravo špatně
Obr. 3: Zapojení rozvodu ovladačů ve stanici
Obr. 3: Zapojení rozvodu ovladačů ve stanici

Vlastnosti vozidel

požadavek vysvětlení
Všechna hnací vozidla musejí být vybavena dekodérem DCC NMRA kompatibilním. Dekodér musí umět dlouhé adresy a měl by být nastaven 128 jízdních stupňů. K ovládaní vozidel se používá výhradně DCC systém definovaný normami NMRA S9.1, S9.2, RP9.1 až RP9.5. Nalézt je můžete na www.nmra.org.
Všechna vozidla musejí být vybavena „novými“spřáhly Tillig (kat č. 08841 a podobné). Uvnitř ucelených nedělitelných souprav lze použít i jiné spřáhlo. Ucelenou nedělitelnou soupravou může být například motorový a řídicí vůz nebo souprava osobních vozů.
Všechna vozidla musejí být schopna vybavit kolejové obvody, pokud je některý modul využívá. Minimální proudový odběr každého vozidla je 1 mA při DCC napětí v kolejích 14 V. Kolejové obvody jsou jedním z prvků zabezpečovacího zařízení. Aby tato zařízení fungovala správně, musí být každé vozidlo (lépe každá jeho náprava) schopné kolejový obvod vybavit. Hnací vozidlo s dekodérem tuto podmínku splňuje automaticky, vozy je nutné upravit.
Další parametry vozidel jsou popsány v normách NEM 301, NEM 303, NEM 310, NEM 314 a NEM 359. Parametry, popsané v uvedených normách, jsou nutné pro zajištění bezpečného a bezporuchového provozu.

Přechodná ustanovení

Moduly, postavené podle verze normy z 31. 10. 2004 (čtyřvodičové rozvody, rozhraní X1 max. 150 mm od mechanického rozhraní) jsou samozřejmě i nadále použitelné. Jedinou úpravou, která je nutná, je zapojení jednoho z kabelů s banánky do zdířky, k níž je připojena levá kolejnice při pohledu proti čelu modulu. Kabel zůstane součástí modulu, platí pro něj pravidla, obsažená v nové verzi normy (délka, upevnění). Tato úprava se provede na obou (všech) mechanických rozhraních modulu.

Soubory ke stažení

Další části normy