Jak na datový list

Datový list dopravny je dokument, který popisuje hlavně 2 věci. Prostřednictvím schématu stanice usnadňuje orientaci ve stanici pro její obsluhu a strojvedoucí. Prostřednictvím sekce o nákladní dopravě pak zveřejňuje informace o požadovaných přepravách a umožňuje tak jejich objednávání ostatními účastníky setkání.

Schéma dopravny

Schéma dopravny přehledně znázorňuje rozmístění všech dopravně a přepravně důležitých částí dopravny. Je zde jasně patrné kolejové schéma, rozmístění výhybek, zabezpečovacího zařízení a míst nakládky a vykládky.

demo-datalist-kolejovy_plan_1200

Legenda schéma dopravny

Dopravní (traťová) kolej
Manipulační kolej
Zarážedlo
Nástupiště
Rampa
Složiště
  Dopravní budova,
stanoviště telefonu
Lichoběžníková tabulka
  Mechanické návěstidlo jednoramenné, dvouramenné
  Světelné návěstidlo (vjezdové)
barvy (shora): žlutá, červená (zákl. svítí), bílá, žlutá, žlutý pruh
  Světelné návěstidlo (odjezdové, cestové)
barvy (shora): zelená, červená (zákl. svítí), bílá, žlutá, žlutý pruh
  Světelné návěstidlo (seřaďovací)
barvy (shora): bílá, modrá (zákl. svítí)

Výkolejka s elektrickým přestavníkem místně stavěná
Výkolejka s elektrickým přestavníkem śtředně přestavovaná
Nechráněný přejezd
Mechanické závory
Světelné přejezdové zařízení
Světelné přejezdové zařízení se závorami
Sklad
Sklad s rampou
Ostatní budovy s vlivem na provoz
Místa nakládky / vykládky
Mechanický přestavník bez kontroly polohy
Výhybkový zámek, klíč vyjmut, uložen na stanoveném místě
  Elektrický přestavník místně/ústředně stavěný
Výkolejka s kontrolním zámkem, klíč vyjmut, uložen na stanoveném místě; závislý klíč držen, nelze vyjmout

Schéma dopravny – jak kreslit

 • Scéma kreslete nejlépe v nějakém vektorovém kreslícím programu (nejznámější je asi Corel Draw, zdarma např. Inkscape).
 • Ideální je vyjít ze vzoru, který je ke stažení zde (cca 150kB). Vzor obsahuje výše uvedený příklad a zároveň obsahuje i všechny grafické prvky, ze kterých lze plán „složit“, i s vysvětlením jejich použití.
  Kreslit můžete i v rastrovém editoru (PhotoShop a podobné), ale je to pracnější a výsledek není tak dobře použitelný.
 • Výkres nechť má šířku 21cm nebo násobky 21cm, pokud je 21 cm málo.
 • Hlavní prvky (zejména koleje, výhybky, atd.) umisťujte na připravenou mřížku s krokem 1cm. Menší elementy pak tak, aby v daném oku mřížky byl pokud možno vždy jen jeden. Docílíte tak přehledného schématu.
 • Mějte na paměti, že kreslíte schéma, nikoliv přesný plán. Nemusíte proto přesně dodržovat ani poměr délek, ani proporce.

Takto vytvořené schéma dopravny pak použijete jednak v samotném datovém listu a dále jej můžete využít pro orientační plán dopravny, který si vyrobíte v dostatečném rozměru a použijete spolu s tabulkou s názvem dopravny.

Vyplnění datového listu

Když máte schéma dopravny, máte již velkou část práce za sebou. Nyní přistupte k samotnému vyplnění datového listu. Začněte vzorem, který je ke stažení zde.

Záhlaví

Do záhlaví vyplníte informace o názvu a zkratce stanice, majiteli a označení modulu dle evidence modulů. Zkratku můžete používat při objednávání přepravy a může se vyskytovat na nákladovém listu, pokud by se na něj nehodilo jméno stanice v plné nebo nějak srozumitelně zkrácené podobě.

Osobní doprava a délky všech kolejí

V této sekci uvedete doplňující informace, které nejsou patrné ze schématu stanice . např. užitné délky kolejí. Popis osobní přepravy je spíše informativní. V reálné praxi setkání bude osobní doprava ve vaší stanici (dopravně) přizpůsobena potřebám GVD.

 • Číslo koleje – je číslo koleje podle zvyklostí číslování kolejí na skutečné železnici.
 • Určení – rozlišujeme v zásadě koleje dopravní a manipulační (případně vlečky).
 • Užitná délka – délka koleje využitelná pro odstavení souprav nebo vozů. Typicky od námezníku k námezníku.
 • Nástupiště – informace pro tvůrce GVD o možnosti odbavení osobní dopravy.
 • Nákladová hrana – informace pro objednatele přeprav o využitelnosti dané koleje.

Nákladní doprava

Tato sekce slouží jak pro tvůrce GVD aby byla obsluha stanic na dané trati správně dimenzovaná, tak pro jednotlivé objednatele přeprav, aby věděli od koho / pro koho a co objednávat.

 • Nákladiště – označení nákladiště odpovídající schématu dopravny. Zároveň se tato informace využije při objednávání dopravy a na nákladovém lístku.
 • Jméno – podle jména objednatelé vědí pro koho je daná objednávka určena.
 • Délka koleje u nákl. hrany – podle délky je potřeba dělit skupiny vozů, aby dopravna nebyla přetížena. Délka by měla odpovídat množství vozů, které lze odbavit najednou.
 • Druh zboží – slovní popis přepravovaného zboží, případně pro / od koho je zboží, pokud to nevyplývá z nákladového místa samotného (např. vlečka jednoho podniku).
  Každý druh zboží se uvádí na samostatný řádek.
 • Podej / dodej – podej znamená, že zboží se z této dopravny odváží;
  dodej znamená, že zboží se do této dopravny dováží.
 • Druh vozů – druh vozů, který je k dané přepravě potřeba – viz. níže uvedená orientační tabulka. Samostatně lze uvést informaci pro III a/nebo IV epochu.
 • Množství za týden – požadované množství přepravy za týden. V souladu s dobou potřebnou pro odbavení vozu a kapacitou místa nakládky a typem dodavatele / odběratele určuje množství vozů za týden.
 • Poznámky – zde uvedete všechny informace k přepravě, které nejde nebo se nehodí uvést výše.

*Označení skupiny vozů dle epochy. Nad čarou dle epochy III, pod čarou dle epochy IV.
**V epoše III se pro přepravu kontejnerů používaly libovolné vhodné vozy – např. Pao, Na.
***V epoše III se pro přepravu sypkých a prášivých materiálů používaly vozy řad V nebo U. Materiály, které nesmí zmoknout se přepravovaly v uzavřených vozech Z (např. v pytlích).

Soubory ke stažení

Závěrem

Nejdůležitější je začít! Jakmile vytvoříte datový list zapojíte svoji stanici plnohodnotně do společné hry. A vůbec se nemusíte bát, že vámi vytvořený datový list nebude dokonalý. Svůj záměr s modelem stanice v něm jistě vyjevíte. Případné chyby a nedostatky vám pak kolegové rádi pomohou odstranit.

Jednotlivé datové listy ke stažení jsou zde.