Vlastnosti modulů

Norma pro moduly – sekce TT-ČSD
30. června 2009, verze 2.0

Úvod

 • Tato norma popisuje nejdůležitější pravidla pro stavbu a provoz modulů normálněrozchodných tratí v modelové velikosti TT.
 • Jejím cílem je, aby modul postavený kterýmkoli modelářem byl při dodržení zde uvedených podmínek bezproblémově připojitelný k libovolným dalším modulům

Téma

 • Tématem cílově budovaného modulového kolejiště je jednokolejná hlavní trať a z ní odbočující trať vedlejší.
 • Časově je kolejiště zařazeno do epochy III/a až IV/b dle NEM801CZ – Železniční epochy.

Mechanické vlastnosti modulu

Mechanické rozhraní

 • Slouží pro spojení modulů mezi sebou. Tvar a rozměry mechanického rozhraní jsou zachyceny na výkresech v přílohách 1 až 6. Jednotlivá rozhraní se označují ve formátu XY[n], kde:
  X – tvar rozhraní na sever od koleje
  Y – tvar rozhraní na jih od koleje
  n – počet kolejí procházejících rozhraním (jednička se neuvádí).
 • Tvary rozhraní jsou následující:
  R = rovina
  N = násep (terén od koleje klesá)
  Z = zářez (terén od koleje stoupá).
 • Přednostně se použijí rozhraní tvaru ZN, NZ a RR. Výkresy všech podporovaných rozhraní najdete v příloze.
 • U obloukových modulů je sever vždy na vnější straně oblouku, u ostatních je volba severní a jižní strany modulu pevně určena jeho autorem.
 • Minimální šířka mechanického rozhraní je stanovena na 200 mm, vždy minimálně 100 mm od osy koleje.
 • Kolej(e) na mechanickém rozhraní musejí být ve svislé i vodorovné rovině kolmé na rovinu rozhraní.
 • Jednotlivé kolejnice musejí být ukončeny 0,2 mm před (svislou) rovinou rozhraní.
 • Hlavy kolejnic musejí z okolního terénu (např. nástupiště, dláždění, …) vystupovat minimálně 0,2 mm.

Příloha normy s vyobrazením všech rozhraní.

Výška modulu

 • Každý modul s délkou koleje v ose větší než 500 mm musí být samostatně stojící s možností doladění výšky v rozsahu minimálně +/-50 mm.
 • Pro setkání klubu Zababov je stanovena výška temene kolejnice nad podlahou 1.000 mm. V případě společného setkání s kluby z Německa je nutné doplnit nohy modulu tak, aby bylo možné dosáhnout výšky 1.300 +/-50 mm.

Kolejivo

 • Pro stavbu modulů je stanoveno použití kolejiva o výšce kolejnice 1,52 – 2,11 mm (tedy CODE 60 – 83).

Parametry tratě

 • Poloměry oblouků traťových nebo staničních kolejí jsou minimálně 1.250 mm (hlavní trať) nebo 700 mm (vedlejší trať, vlečky).
 • Užitné délky kolejí ve stanicích činí minimálně 2.200 mm (hlavní trať) nebo 1.200 mm (vedlejší trať). Pokud při stavbě modelu stanice dle skutečné předlohy vycházejí koleje kratší, je možné je ponechat v modelové délce.
 • Pro stavbu modulů je stanoveno použití výhybek s úhlem odbočení maximálně 12° (hlavní trať) nebo 15° (vedlejší trať, vlečky). Tomu odpovídají například výhybky Tillig EW3 nebo EW2.
 • Úhel obloukového modulu lze volit v celistvých násobcích 15°.

Barevné provedení

 • Pro porost v blízkosti mechanického rozhraní je stanoven odstín odpovídající výrobku číslo 40TT (jemné provedení) nebo 41TT (hrubé provedení) firmy Modely Polák.
 • Pro štěrk v blízkosti mechanického rozhraní je stanoven odstín a velikost odpovídající výrobku číslo 5372 (znělec), velikost TT firmy Modely Polák.
 • Pro nátěr pražců v blízkosti mechanického rozhraní je stanoven odstín odpovídající barvě číslo F3M firmy AGAMA.
 • Pro nátěr kolejnic v blízkosti mechanického rozhraní je stanoven odstín odpovídající barvě číslo 54M firmy AGAMA.
 • Pro kostru modulu je stanovena černá matná barva.

Ovládání příslušenství

 • Způsob ovládání příslušenství je na volbě autora modulu, na němž je dané příslušenství umístěno nebo k němuž logicky přísluší (například vjezdová návěstidla a jejich předvěsti příslušejí k modulu stanice, i když fyzicky jsou umístěna na jiném modulu).
 • Použité ovládací zařízení (ovládací pult, táhla, počítač s příslušným programem, …) musí být volitelně umístitelné k oběma (podélným) stranám modulu.

Soubory ke stažení

Další části normy