Služební hlášení

Služební hlášení o plnění GVD a plánu přeprav v žst. Drnov na trati Výpravčice –Studenec – Svor – Rumburk ve dnech 3. V. – 8. V. 2012

Hlášení podává: AnTTonín JungwirTTh, službu konající výpravčí vlaků.
Žst. Drnov byla v letošním rokytnickém layoutu mezilehlou dopravnou na jednokolejné hlavní trati trati zababovských drah mezi odbočkou Dobřejovice a žst. Studenec.

Do obvodu žst. byla zaústěna vlečka cukrovaru D. Cetno.

V žst. nebyla pro tento GVD dislokována žádná záloha pro posun vozů, potřebné manipulace prováděly vlakové lokomotivy manipulačních vlaků, posléze, na základě řádně uzavřené vlečkové smlouvy, posunovací lokomotiva cukrovaru D. Cetno, jejíž přechod na síť ČSD byl povolen. Kilometrické výkony byly započteny v pololetních výkazech vlečného ústřední odúčtovnou přepravních tržeb oproti pronájmu lokomotivy účtovaného odboru strojní služby Zababovské severozápadní dráhy Ústředím VHJ čs. cukrovarů, n.p.

Odbočka Dobřejovice byla dálkově ovládána ze žst. Výpravčice, jízda vlaků mezi odbočkou Dobřejovice ze sudého a ze žst. Studenec z lichého směru do stanice Drnov byla zabezpečována telefonickým dorozumíváním dle předpisu D2.

Stanice Drnov měla 3 staniční koleje průběžné dopravní (č. 1, 2, 3), jednu kolej manipulační průběžnou č. 5 a jednu kolej manipulační kusou č. 4k. Stanice nebyla vybavena odjezdovými návěstidly, vjezdová návěstidla mechanická byla instalována z lichého směru od Studence vzoru kkStB/ČSD, ze sudého směru od Výpravčic vzoru DRG. Předvěst vjezdového sudého návěstidla byla trvale v poloze „Výstraha“, z lichého směru nahrazena žlutým návěstním terčem. Od 5. 5. 2012, kdy došlo k poruše ovládání vjezdového sudého návěstidla, byl vjezd vlaků ve směru od Výpravčic do žst. Drnov povolován RPN.

Rychlost jízdy přes výhybky v přilehlých obvodech vjezdových návěstidel byla omezena na 40 km/h.
Staniční zabezpečovací zařízení bylo tvořeno důmyslnou kombinací zbylých stavědlových elektromechanických přístrojů a ústředního mechanického zámku, toto zařízení bylo vybudováno v rámci brigádnické činnosti kolektivu výpravčích žst. Drnov a je v trvalém zkušebním provozu. Od 6. 5. 2012 se podařilo díky využití přebytků armádních zásob a obětavého úsilí pracovníků VÚTTÚK, n.p., závod 01 Kojetice (Výzkumného ústavu tratí, traťových úseků a kolejí) zavést zvonkové návěstění mezi dopravní kanceláří a stavědlem 2.

Plánovaný GVD podařilo se plnit v průměru na 106,5%:

Prvním ranním vlakem byl Pn 67510 s průjezdem po 3. SK v 0.36 hod, následován v 0.44 příjezdem Rn 55642 na 1. SK, v době jeho pobytu do 0.59 hod byla zaměstnanci poštovního úřadu 2 v Drnově provedena vykládka a nakládka poštovních uzávěrů a přejímka distribuovaného tisku. Díky spolupráci s technology dopravy a přepravy správy Zababovské severozápadní dráhy podařilo se uvést do praxe změnu, spočívající v trasování tohoto poštovního rychlíku na 3. SK blíže ke staniční budově, čímž byla usnadněna a zrychlena manipulace s poštovními zásilkami.

Manipulační vlak 83514 do Studence a Rumburku (příjezd 1.04; odj. 1.58) dobíral ranní zátěž především z cukrovaru, tj. zejména vyrovnávkové vozy s řepnými řízky a prázdné vozy pro řepná nákladiště na větvi studeneckých lokálek (filiální váhy cukrovaru D.C. byly adjustovány v kampani v tarifních bodech nákladišť v Horním Hádkově, Skovicích — dvoře, Kamenickém Šenově, Rychnovku, Kouřimi a v Novém Oldřichově), složiště cukrové řepy byla dále otevřena v žst. Martinice a v žst. Týniště; filiální váha byla opětovně zprovozněna v nákladišti Mochov na svorské trati. Na tomto vlaku se též do Rumburku přepravovaly vozy k desinfekci, užité předtím k přepravě švestek a hrušek pro n.p. Fruta Drnov z nákladiště Mochov (přepravcem bylo JZD Vyšehořovice).

Mn 83514 byl dirigován na 2.SK, protože v době mezi 1.18 — 1.20 měl ve stanici na 1.SK pobyt rychlík č. 31152 z Výpravčic do Rumburka a Dahmstadtu (DR).

Posun vozů a sestavení soupravy pro manipulační vlak č. 83514 bylo nutno ukončit do 1.50, protože v 1.56 přijížděl další Pn 65321 ze Studence, s nímž Mn 83514 s odjezdem v 1.58 v Drnově křižoval.

Pak nastalo období relativního klidu, neboť stanicí projížděly pouze dva sudé Pn vlaky (45274 a 45522) ve 2.23 a 2.44, vypravované ke konci setkání z Výpravčic již pravidelně s náskokem (zvláště Pn 45274).

Ve 4.00 křižoval ve stanici první ranní Os 6080 z Výpravčic do Studence s projíždějícím Pn 44521, osobní vlak měl ve stanici pobyt od 3.56 do 4.04 hod. Odchylně od seznamu vlaků, podle nějž měl být Os 6080 přijat na 2.SK a Pn 44521 projíždět po 1.SK, bylo pořadí užitých staničních kolejí k vykřižování těchto vlaků obráceno tak, aby Pn vlak neprojížděl mezi stojící soupravou Os 6080 a výpravní budovou.

Křižování osobních vlaků za současného předjetí vlaku manipulačního (Mn 85315 s příjezdem v 5.12), tj. Os 6040 z Výpravčic do Rumburku s Os 6011 z Rumburku do Drnova, jehož souprava přecházela na z Drnova výchozí Sp 911 do Výpravčic mezi 5.33 — 5.40, bylo následováno křižováním Msp 977 z Rumburka do Výpravčic s Pn 45278 z Výpravčic do Dahmstadtu (DR) v 6.13 — 6.19. Mn 85315 po dobrání a odvěšení místní zátěže odjížděl v 6.56 do Výpravčic, bylo jej možno vypravit při dřívějším skončení posunu s náskokem, ale vždy jen tak, aby nezpožďoval protijedoucí Os 6000 z Výpravčic do Rumburka, tj. aby se tyto vlaky buď míjely na širé trati v dvojkolejném úseku Výpravčice — odb. Dobřejovice, nebo aby Mn 85315 dojel do Výpravčic před 7.03 hod.

Ouverturou dopoledního provozu bylo vždy odbavení posledního ranního Os 6000 (pobyt 7.26 — 7.29). Os 6000 nesměl být zpožďován, aby svým pozdním příjezdem do žst. Studenec nerozvracel tamní skupinu a tamní křižování s Os 6043, anebo naopak při zpoždění Os 6000 již při odjezdu z Výpravčic bylo třeba překládat křižování Os 6000 a Os 6043 ze Studence do Drnova.

R 31151 z Dahmstadtu (DR) do Výpravčic s příjezdem v  9.15 hod. a dvouminutovým pobytem, vedený stroji ř. 377.05 na jejich posledních rychlíkových výkonech, po nařízené změně trakcí býval vždy cca 5 — 10 minut opožděn, neboť nové lokomotivy řady T 478.3 trpěly řadou garančních závad, zejména na trakčních motorech, proto byla u nich nařízena jízda v traťovém úseku Studenec — Drnov sníženým výkonem a tím i rychlostí.

Pravidelné křižování v 10 hodin, totiž Os 6003 (pobyt 9.57 — 10.02) ze Studence s Sp 916 (příjezd 9.41) z Výpravčic do Drnova, jehož náležitosti přecházely během křižování na Os 6016 (odjezd 10.05) pokračující dále do Studence, Svoru a Rumburku bylo rutinou, po níž následovala krátká dopravní přestávka mezi vlaky, ale už okolo jedenácté drnovské koleje ožily znovu.
V 10.44 stanicí projížděl Vn 45275 s přímými vozy z Dahmstadtu (DR), po něm měl desetiminutový pobyt Vn 44523 (11.07 — 11.17), s nímž křižoval protijedoucí R 592 (11.11 — 11.13) z Výpravčic do Rumburka.

V 11.39 dojel do stanice Mn 83516 z Výpravčic, který během svého hodinového pobytu obsloužil především cukrovar, neboť na tomto vlaku se dopravovaly vyrovnávkové vozy s řízky, šámou a prázdné do Studence a odtud dále na větvi lokálních drah do všech nákladišť atrakčního obvodu cukrovaru. Po dohodě se správou cukrovaru posun vozů do a z cukrovaru i ve stanici obstarávala lokomotiva dolnocetenského cukrovaru, šlo o stroj kořistní řady 455.2 (ex BR 86 DRG). Přetahy z kolejiště cukrovaru přes odbočnou výhybku zaústěnou do traťové koleje mezi výpravčickým zhlavím a vjezdovým návěstidlem byly dopravovány z cukrovaru do stanice zásadně sunutím, naopak vozy ložené na váhu cukrovaru v soupravách tažených, kdy cukrovarská záloha pak soupravu již zvážených řepných vozů pod elfu dopravovala rovněž sunutím, objížděvši pravidelně buď po uhelné, nebo řízkové koleji cukrovaru.

Veškerý posun s vozy pro Mn 83516, tj. pravidelnou zátěží v sudém směru, zejména pak vyrovnávkami řepné kampaně pro Kouřim, Nový Oldřichov, Skovice — dvůr, Mochov a Horní Hádkov, s instradacemi pro Svor a Rumburk a na přechody na DR a PKP musel být ukončen včas, aby Mn nebyl vypravován zpožděný do žst. Studenec, kde mezi 13.24 a 14.09 křižovala či byla předjížděna skupina pěti vlaků.

Po odjezdu manipulačního vlaku v  12.39 následovalo křižování Os 6002 s Os 6017/Sp 917 (13.03 — 08), průjezd Pn 65323 (14.02) z Rumburka do Výpravčic a další křižování Os 6007 Rumburk — Svor — Studenec — Výpravčice s Pn 45276 Výpravčice — Dahmstadt (14.36) a křižování Os 6004 / Os 6064 (Výpravčice-)Drnov — Rumburk s Vn 56711 ze Svoru do Výpravčic (15.33).

Všechna tato křižování, dopravně jednoduchá, byla náročná co do provedení, pokud měly být přesně dodrženy časy odjezdů a vjezdů křižujících vlaků (např. Pn 45276 vjížděl v 14.36, zatímco Os 6007 v 14.35), přičemž toho bylo možno dosáhnout jen tím, že SZZ dovolovalo současné vjezdy. Přijetí, postavení vlakové cesty na stavědlech, kontrola zda vlak vjel celý v obvodu odpovědnosti výpravčího, odhlášky, nabídky, postavení vlakové cesty odjezdové, výprava vlaků — to byla opakující se odpolední rutina těchto křižování.

Změnou bylo zavedení elektromechanického zvonkového návěštění rozkazů k postavení vlakové cesty, odhlášky za vlakem, uvolnění výměn a postavení výměn do základní polohy mezi dopravní kanceláří a stavědlem St. 2 v žst. Drnov počínaje po vlaku Os 6003 dne 5.5. Stavědlo bylo obsazeno signalistou, který dle příslušných návěstí zvonku a clon elektromechanické ústředny, nahrazující dočasně řídící přístroj, stavěl příslušnou vlakovou cestu a plnil ostatní úkony při výkonu služby dopravní.

Mn 85317 s relační zátěží ze severní části sítě a přechodů PKP a DR, kterou dobíral při svém sestavení v Rumburku (Rumburk se svým nákladním přednádražím Rumburk — Černá nad Úpou byl významnou vlakotvornou stanicí), jakož i se zátěží vozů řepné kampaně, přivěšovaných ve Svoru (z místní dráhy mochovské, kde jen filiální váha nákladiště v Mochově denně odbavila až 350 tun řepy) a ve Studenci (síť agrárních lokálních tratí kouřimských a martinických s nejvýznamnějším nákladištěm v Horním Hádkově) přijížděl právě kvůli složitým manipulacím v nácestných stanicích Studenci a Svoru obvykle opožděn, takže místo pravidelného příjezdu v 16.18 se několikrát stalo, že jeho křižování s R 31156 z Výpravčic do Dahmstadtu (pobyt v Drnově 16.38-40) bylo překládáno do Studence, aby nebyl zpožďován Os 6009 z Rumburku do Výpravčic (pobyt 16.39-16.44) a křižování právě tohoto osobního vlaku s oním rychlíkem, Os 6009 tak předjížděl Mn 85317 už ve Studenci.
To ovšem znamenalo, že Mn 85317 byl v takovém případě ze žst. Studenec vypraven až po dojetí R 593 (Rumburk — Výpavčice s přímými kursy z Dahmstadtu) do žst. Drnov, tedy nejdříve po odhlášce za rychlíkem v 17.14, protože jízdou Mn 85317 nesměl právě být v jednokolejném úseku Drnov — Studenec R 31156 zpožďován.

Manipulace se zátěží pro a od Mn 85317, který vjížděl — pokud byl opožděn – do Drnova po R 593 kolem 17.34, byla ztížena i tím, že v 17.36 do Drnova přijížděl i Os 6630 z Výpravčic, jehož náležitosti přecházely na Os 6046 do Studence, Svoru a Rumburka s pravidelným odjezdem z žst. Drnov v 17.41.

Celý posun s Mn 85317 se pak musel stihnout i při zpožděních do 18.25, neboť v 18.28 na 3. SK přijížděl Os 6033 z Rumburka do Výpravčic, vlaková cesta na 3. SK byla pro tento vlak stavěna odchylně od technologického plánu, neboť na 1. SK byla připravena souprava od Mn 85317 s vozy pro cukrovarský přetah a na 2. SK byl již připraven k odjezdu Mn 85317, který se pak míjel s protijedoucím MOs 6006 z Výpravčic do Rumburka na dvojkolejném úseku odbočka Dobřejovice — žst. Výpravčice (MOs 6006 s pravidelným příjezdem do Drnova v 19.27), Mn 85317 navíc vyčkal na svém odjezdu v Drnově buď vykřižování s  Pn 45526 (Výpravčice — Rumburk s relacemi na přechody DR a PKP), anebo se s ním míjel v odbočce Dobřejovice, kde Pn 45526 na konci dvojkolejného úseku z Výpravčic čekal právě na jízdu Mn 85317 „na blok“ za Os 6033. Nemohu než vzpomenout v tomto okamžiku dokonalé spolupráce při organizování jízdy vlaků v úsecích žst. Drnov — odb. Dobřejovice — žst. Výpravčice s výpravčími žst. Výpravčice, a to konkrétně p. Ing. Morrisem Zappem; jinak šéfem odboru sestavy JŘ Zababovských drah; p. M. Šedivcem, vedoucím odboru výzkumu a vývoje VÚTTÚK; a konečně emeritním sekčním šéfem ministeria Zababovských drah, Ing. P. Štěpánkem, kteříž všichni si službou v žst. Výpravčice toliko udržovali dopravní způsobilost. Rovněž spolupráce s výpravčími v žst. Studenec, zejména, nikoli však pouze, s p. kol. M. Koubou, byla vynikající a pro mne mnohém poučná.

MOs 6006 z Výpravčic do Rumburka křižoval v Drnově v době svého pobytu (19.27 — 19.32) s projíždějícím Vn 44525 z Dahmstadtu do Výpravčic; o necelou hodinu později pak křižoval protijedoucí Os 6013 z Rumburka do Výpravčic (pobyt v Drnově 20.16 — 20.21) s projíždějícím Pn 63524 z Výpravčic. V obou těchto případech byla projíždějícím Pn vlakům stavěna vlaková cesta pro průjezd po 1.SK, tj. hlavní koleji přímým směrem a zastavujícím osobním vlakům na a z 3. SK, tj. blíže staniční budově.

Ve 20.44 přijížděl Os 6008, jehož souprava v Drnově obracela a vracela se jako Os 6037 s odjezdem v 21.14 zpět do Výpravčic. Pokud tento vlak vozily lokomotivy řady 377.05 a vyskytla se porucha přední šroubovky, lokomotivy jezdily otáčet zpět jako Lv na točnu do Výpravčic, aby z Drnova odjížděly ve správném postavení, tj. komínem napřed.

Večerní poštovní raketa, tedy Rn 56543, s pobytem 20.55 — 21.05, nakládala pravidelně na 3.SK poštovní uzávěry, vozem vlakové pošty byl ex vůz DRG (Einheitspostwagen 1938).

Vn 42577 z Dahmstadtu do Výpravčic (pobyt. 21.25 — 21.32) odjížděl pravidelně „na blok“ za Os 6037, jakmile ten projetím odbočky Dobřejovice uvolnil oddíl.

Vn 42577 musel být vypravován na čas, aby nezpožďoval v odbočce Dobřejovice protijedoucí Sp 910 z Výpravčic do Drnova (jehož souprava v Drnově přecházela na Os 6010 dále do Svoru a Rumburka), což bylo důležité zejména proto, aby Sp 910 následně nezpožďoval při křižování v Drnově večerní mezinárodní R 31155 z Dahmstadtu do Výpravčic (pobyt v Drnově 21.55 — 21.57). Proto pokud Vn 42577 byl zpožděn již ze Studence, jeho křižování se překládalo do Drnova, takže byl přijímán na 2.SK, na 3.SK Sp 910 a na 1.SK zastavoval v Drnově R 31155 jedoucí ze Studence na blok za Vn 42577.
Posledním večerním křižováním před půlnocí bylo křižování Os 6038/Os 6050 z Výpravčic do Rumburku s Os 6035 z Rumburku do Výpravčic (22.42 příjezd Os 6038, 22.49 odjezd Os 6050).
Posledním vlakem před půlnocí pak byl průjezd Vn 42579 ve 23.25.

V přestávce do příjezdu popůlnočního Rn 55642 (0.44) byl proveden nutný přetah vozů z cukrovaru pro Mn 83514.

V ostatním proběhla služba bez závad.

JungwirTTh AnTTonín, výpravčí

Zpět na hlavní stránku