N-ČSD: Mechanické vlastnosti

Níže uvedené standardy je třeba chápat jako závazné a minimální. Individuálně je možné je v opodstatněných případech upravit, např. za účelem vyšší modelové věrnosti, nelze je však opomenout nebo zjednodušit.


• jako rozhraní jsou použity profily dle FREMO fiNescale – www.finescale.org – výkresy jsou níže

• spojovací otvory jsou vůči rozhraní zvětšeny na průměr 12 mm

• osa koleje musí být v místě přechodu rozhraní k němu kolmá jak ve svislé tak i vodorovné rovině

minimální poloměr kolejových oblouků v rámci modulu u jednokolejných tratí je 800 mm (s výjimkou výhybek)

minimální poloměr osy kolejových oblouků v rámci modulu u dvoukolejných tratí je 1500 mm (s výjimkou výhybek)

kolejový profil Code 55 (h=1,4 mm). Při použití Code 40 musí být celá výška profilu kolejnice volná pro průjezd nesníženého okolku!

• rozhraní modulu nesmí přesahovat žádná kolejová spojka a musí být zabezpečeno, aby nemohlo dojít k vodivému spojení přímo mezi kolejemi jejich umístěním cca 0,2-0,4 mm od okraje modulu

výška temene kolejí nad podlahou je 1300 mm + 20 mm nastavitelných

• spojení mezi moduly je zajištěno 2 ks M8 x 50 s křídlovými maticemi

• každý modul přesahující délku 500 mm musí být samostatně stojící

• všechna pohyb vyvíjející zařízení sloužící k ovládání výhybek, návěstidel apod. Musí být umístěna pod povrchem modulu

• musí být zabezpečen snadný přístup ke spojovacím šroubům a elektrickým rozvodům

• temeno hlavy kolejnice musí být nejméně 0,2 mm nad terénem (nástupiště, dlažba apod.), jinak musí být dodržen průjezdný profil dle NEM 102