Plány a vize do budoucna

Moduly

Chceme celkově podporovat další rozvoj modulů ve velikosti TT. Rozvojem rozumíme jak stavbu nových modulů, tak i zdárné dokončení rozpracovaných projektů. Hlavním aspektem při tom není kvantita, ale kvalita. O naší práci budeme průběžně informovat na tomto webu. Tím chceme stávajícím i budoucím členům prakticky přiblížit naše cíle.

Základem dobré modulovky bude vždy dostatek traťových modulů. Zkušenost ukazuje, že je větší potřeba modulů obloukových, než modulů přímých. Protože klademe důraz i na estetickou stránku moduliště, tak se současně hodí i přiměřené množství modulů s rozdílnými rozhraními na svých koncích – tzv. žolíků, kterými se optimalizují krajinová propojení.

Stanice stavíme jak podle skutečných vzorů, tak podle fantazie. Model reálné stanice přitom může být upraven podle potřeb a představ autora. Fantazii pak uplatňujeme v rozumné míře – jde spíš o úpravu reálného vzoru, než zcela vlastní fantazii. Stanice pak má svým reliéfem jasně dané umístění na hlavní nebo vedlejší trati. Tomu pak musí odpovídat vybavení zabezpečovacím zařízením.

Vlečky a vlečkové areály jsou také velice zajímavými náměty. Zajímavou formou zpestřují provoz, kombinují dopravní a provozní námět a zároveň zajišťují dostatečnou délkou přilehlé trati. Rovněž umožňují začlenit do provozu netradiční vozidla. Je ale potřeba pamatovat na to, že vlečky jsou nejnáročnější modelářskou disciplínou. Pouštět by se proto do ní měli zejména modeláři, kteří mají k dané problematice nějaký bližší vztah.

Obecně platí, že větším tempem přibývají staniční moduly, než traťové. Pro estetičnost, vyváženost a realisticky ztvárněný grafikon je ale vhodné, aby délky mezistaničních úseků byly jasně větší, než délky samotných stanic. Preferujeme a dobrovolně se zavazujeme dodržovat tzv. pravidlo 2:1. Ke každé stanici by měl majitel postavit alespoň dvojnásobek délky trati. Pravidlo není samozřejmě dogma, vždy je třeba vzít v potaz individuální možnosti stavitele a charakter každého projektu.

Každý vznikající záměr rádi podpoříme kolektivními zkušenostmi. Před započetím prací na libovolném projektu je vždy dobré záměr konzultovat v širším kruhu. Nejde o to, někomu něco nařizovat, přikazovat nebo snad dokonce zakazovat. Jde ale o to zbytečně netříštit síly, neopakovat chyby druhých a naopak co nejvíce využít nabytých zkušeností. Zároveň je tak celému snažení dán nějaký jasný směr, který celkově zvyšuje radost ze hry, která je naším hlavním cílem.

moduly_p1030453 moduly_imgp3953m
moduly_p1000739-kopie
moduly_p0019_29-08-10 moduly_kopec_stavba1

Vozidla

Pro provoz na našich modulech využíváme typická vozidla ČSD, která odpovídají danému typu trati a modelovanému provozu.

Využíváme modely vozidel velkovýrobců, malosériové i vlastní stavby. Klademe důraz jak na bezvadné jízdní vlastnosti, tak na bezvadný vzhled. Modely pak příslušným způsobem pro provoz na modulovce upravujeme – vylepšujeme jízdní vlastnosti, spřažitelnost, vozidla dovažujeme, atd.

vozidla_imgp3930m vozidla_p5050340
vozidla_p2255759 vozidla_14_1-p5060148

Provoz

I provoz realizujeme podle pravidel používaných u modelovaného vzoru. Provoz plánujeme předem. Nejprve sestavíme námět a záměr daného setkání. K němu vytvoříme GVD a od něj odvozené provozní pomůcky. Takto sestavený jízdní řád pak realizujeme v souladu s dopravními předpisy a zvyklostmi platnými u ČSD v modelovaném období.

Dopravní předpisy jsou nepostradatelnou pomůckou pro plánování, zabezpečení a provedení přepravy osob a zboží, která je jediným a hlavním cílem skutečné železnice. Stejně tak pro nás jsou tyto předpisy nedílnou součástí naší hry. V žádném případě nechceme předpisy nějak redukovat, nebo z jejich dodržování slevovat.

Modelujeme nejen oběh jednotlivých vozidel a souprav, ale i samotnou přepravu zboží a nákladů. Za tímto účelem je vyvinut systém, který simuluje administrativu spojenou s řízením přepravy na skutečné železnici.

provoz_vy_mi_600
provoz_layout provoz_05b_p1310374

Ostatní

Výše zmíněné cíle jsou sice náročné, ale nikdo se jich nemusí bát. Stejně jako chceme pořádat provozní setkání, tak chceme na modulech a vozidlech pracovat na společných setkáních – workshopech. Důraz klademe především na kolegiální přístup, při kterém si navzájem pomůžeme. Zároveň tato společná stavební setkání umožní nenásilnou formou sblížit vzhled a formu našich modulů a modelů.

ostatni_p2245729

Chceme, aby i nadále platilo heslo Vladimíra Soukupa „Stačí se usmívat, a v Zababově je stále slunečno”.