VII. N odkazy / N links

N-kové modulovky / Groups of N-scale modules

– N-RE FREMO, Německo (Germany) www.n-bahn.net

– FREMO-N V&M, Německo (Germany) www.agvum.de

– FREMO-N V&M Sever/Nord, Německo (Germany) www.n-bahn-bs.de

– fiNescale (FREMO), Německo a Holandsko (Germ.+ NL) www.finescale.org

– americaN (FREMO), Německo (Germany) www.america-n.de

– N-RE FREMO Dánsko (Denmark) n-re.dk

– FREMO-N Italia www.fremo.it

– N-ORMA, Polsko (Poland) www.n-orma.pl

– Spolek Polubný / Polaun, Německo (Germ.) www.zackenbahn.de

– NTRAK America www.ntrak.org

Privat stránky / pages N-scale modules

– Jens Emmerman, fiNescale www.raw-nette.de

– Jürgen Dill, V&M www.lokalbahn-modelle.de/Hauptseite/hauptseite.html

– Dirk Lübeck, www.blauthermik-rostock.de/Modellbahn/index.html

– Klaus Rilling, N-RE www.kg-rilling.de

– Sven Kieling, sven.ig-kleinbahn.de

– Frank Kaminsky, fiNescale, www.wasserburg-finescale.de

– Jens Beckmann, N-RE www.gaeubahn.de

– Christian Martens, N-RE www.c-martens.de