Stanovy

I. Název a sídlo

Název: Klub Zababov, z. s., IČ: 26660270
Sídlo: Štěpánkova 599/48, Praha – Košíře, 150 00  PRAHA

II. Postavení a cíle činnosti

 1. Klub Zababov (dále jen Klub) je právnickou osobou ve formě občanského sdružení založenou v souladu se zák. č. 83/1990 Sb.
 2. Cíle činnosti Klubu jsou :
  1. sdružování železničních modelářů a přátel železnic;
  2. vývoj, stavba a provozování železničních modelů, zejména modulových kolejišť;
  3. dokumentace historie a současnosti železniční dopravy;
  4. spolupráce se subjekty s obdobným zaměřením a cíly.
 3. Cíle činnosti Klubu a prostředky jejich dosahování jsou v souladu s právním řádem a obecně přijímanými zásadami slušného chování.
 4. Právní vztahy klubu se řídí těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
 5. Klub nesmí ručit za závazky svých členů ani třetích osob.
 6. Klub je založen na dobu neurčitou.

III. Členství

 1. Členem Klubu se mohou stát pouze fyzické osoby.
 2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky. V přihlášce se uvádí, do které sekce člen vstupuje a v jejíž prospěch hradí členský příspěvek na klubový účet. S přihláškou osob mladších osmnácti let musí vyslovit souhlas zákonný zástupce.
 3. 0 vzniku členství osoby, jejíž členství v Klubu dříve zaniklo, rozhoduje klubová rada usnesením, a to do patnácti dnů od podání přihlášky.
 4. Členství v Klubu zaniká:
  1. zrušením členství formou písemného podání doručeného předsednictvu nebo jeho členu;
  2. nezaplacením členského příspěvku ani do 31.3. běžného roku;
  3. vyloučením pro obzvlášť hrubé nebo opakované porušení stanov Klubu, a to rozhodnutím klubové rady.
  4. úmrtím.
 5. Člen je oprávněn :
  1. účastí v jedné nebo více sekcích se podílet na činnosti Klubu;
  2. v souladu s pravidly a normami sekce se podílet na veškeré činnosti, jednání a rozhodování vnitřních záležitostí sekce, jejímž je členem;
  3. účastnit se klubové konference, vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, podílet se na jejím jednání a rozhodování;
  4. mimo jednání klubové konference předkládat prostřednictvím zástupce sekce v klubové radě námitky, návrhy a připomínky k činnosti orgánů Klubu;
  5. volit orgány Klubu;
  6. být volen do orgánů Klubu, je-li způsobilý k právním úkonům a starší osmnácti let;
  7. nahlížet do materiálů a dokladů souvisících s činností Klubu;
  8. účastnit se setkání pořádaných klubovou radou nebo kteroukoli sekcí;
  9. uplatnit nárok na majetkové vypořádání při zániku Klubu.
  10. ke svému podpisu připojit údaj „Člen Klubu Zababov“
 6. Člen je povinen :
  1. dodržovat stanovy Klubu, usnesení a rozhodnutí jeho orgánů;
  2. stát se členem nejméně jedné sekce;
  3. hradit řádně a včas členský příspěvek;
  4. nahradit Klubu nebo jeho členu škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil.

IV. Členský příspěvek

 1. Člen hradí členský příspěvek ve prospěch každé sekce, v níž chce, aby mu vzniklo, případně trvalo členství.
 2. Výše členského příspěvku za členství v sekci a kalendářní rok je stanovena rozhodnutím klubové rady.
 3. Členský příspěvek je splatný na klubový účet do konce roku předcházejícího. U nově vzniklého členství v Klubu je členský příspěvek splatný do patnácti dnů od vzniku členství.
 4. Členský příspěvek uhrazený členem v běžném roce na rok následující ve prospěch sekce, která v běžném roce zanikla, Klub bez zbytečného odkladu:
  1. vrátí členu
   nebo
  2. podle pokynu člena převede ve prospěch jiné sekce.

V. Organizační struktura

 1. Základními organizačními jednotkami Klubu jsou sekce.
 2. K zajištění činnosti vytváří Klub orgány :
  1. klubová konference;
  2. klubová rada;
  3. předsednictvo klubu.

VI. Sekce

 1. Základním posláním sekce je zejména sdružovat členy Klubu se stejnými dílčími zájmy a vytvářet dlouhodobě stabilní podmínky pro vývoj, stavbu a provoz modulových kolejišť upravených podle specifických modelářských a provozně technických podmínek sekce.
 2. Sekce je oprávněna :
  1. vytvářet a vyhlašovat pravidla a normy upravující její vnitřní záležitosti a činnost vyvíjet nezávisle na ostatních sekcích v souladu se stanovami Klubu;
  2. delegovat svého zástupce do klubové rady (dále jen zástupce), a to zpravidla na jeden rok. Volba zástupce probíhá podle pravidel sekce. Pokud se platná volba neuskuteční, delegovaným zástupcem se stává člen s nejdelším členstvím v sekci;
  3. sekce je oprávněna využívat veškeré služby poskytované Klubem sekcím s povinností podílet se na jejich úhradě a úhradě režijních nákladů Klubu;
  4. pořádat setkání s označením „Setkání sekce XY klubu Zababov“ s povinností v dostatečném předstihu oznamovat propozice setkání klubové radě;
  5. prostřednictvím zástupce sekce v klubové radě a hospodáře Klubu čerpat finanční prostředky přesahující závazky sekce vůči Klubu spojené s činností sekce.
 3. Sekce vzniká registrací, jejíž návrh je oprávněn předložit předsednictvu Klubu kterýkoli člen. Návrh registrace obsahuje údaje :
  1. název sekce;
  2. stručná charakteristika cílů sekce.

  Registrace sekce může být do patnácti dnů od předložení návrhu odmítnuta rozhodnutím klubové rady v případě, že cíle sekce jsou v rozporu se stanovami Klubu.

 4. Účinnost vzniku sekce je podmíněna vstupem nejméně tří členů a uhrazením členského příspěvku ve prospěch sekce na klubový účet, a to do šedesáti dnů od předložení návrhu registrace. Při nesplnění těchto podmínek sekce nevzniká a již uhrazené členské příspěvky se stávají příjmem Klubu.
 5. Sekce oznamuje předsednictvu Klubu do šedesáti dnů od předložení návrhu registrace delegaci svého zástupce v klubové radě.
 6. Sekce zaniká :
  1. posledním dnem roku, v němž členové sekce jednomyslně rozhodli o jejím rozpuštění;
  2. posledním dnem běžného roku, nemá-li sekce k tomuto dni nejméně tři členy s uhrazeným členským příspěvkem ve prospěch této sekce na rok následující.
 7. Finanční prostředky zaniklé sekce se stávají příjmem Klubu. To neplatí o členských příspěvcích uhrazených v běžném roce na rok následující ve prospěch sekce, která v běžném roce zanikla, jejichž režim je upraven ust. čl. IV. odst. 5.
 8. Členství v sekci zaniká k 31.12. daného roku pokud k tomu samému datu není uhrazen příspěvek ve prospěch sekce na rok následující.

VII. Předsednictvo klubu

 1. Předsednictvo klubu je tříčlenné, skládá se z předsedy, místopředsedy a hospodáře. Předsednictvo klubu hájí zájmy všech členů Klubu, řídí činnost Klubu a rozhoduje o záležitostech v jeho působnosti, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu Klubu.
 2. Předsednictvo klubu plní usnesení klubové konference a klubové rady a odpovídá jim za svou činnost.
 3. Předsednictvo klubu je statutárním orgánem Klubu a jedná jeho jménem.
 4. Za předsednictvo klubu jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů předsednictva klubu.
 5. Podepisování za Klub se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Klubu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen předsednictva klubu.
 6. Členové předsednictva klubu jsou voleni klubovou konferencí, volební období je čtyřleté s možností opakované volby.
 7. Předsednictvo klubu se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce.
 8. Předsednictvo klubu rozhoduje hlasováním. Každý člen předsednictva má jeden hlas; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů předsednictva klubu.
 9. O jednání předsednictva klubu se pořizuje zápis s uvedením programu jednání, projednávaných otázek, výsledků hlasování, přijatých rozhodnutí a usnesení. Zápis podepisuje předseda a přítomní členové předsednictva klubu.
 10. Působnost a pravomoci předsednictva klubu jsou rozděleny takto:
  1. předseda :
   • jedná jménem Klubu navenek;
   • řídí jednání předsednictva klubu, klubové rady a klubové konference;
   • v případě rovnosti hlasů při hlasování v klubové radě má rozhodující hlas;
   • připravuje a předkládá klubové radě návrh zprávy o činnosti Klubu;
   • vede evidenci zápisů z jednání orgánů Klubu.
  2. místopředseda
   • jedná jménem Klubu navenek;
   • zastupuje předsedu klubu v době jeho nepřítomnosti;
   • zodpovídá za prezentaci Klubu navenek.
   • zodpovídá za evidenci sekcí a členů Klubu;
  3. hospodář
   • jedná jménem Klubu navenek;
   • zodpovídá za vedení klubového účtu, klubových finančních prostředků a účetnictví;
   • připravuje a předkládá klubové radě návrh klubového rozpočtu a výše členského příspěvku na následující rok;
   • připravuje a předkládá klubové radě návrh zprávy o hospodaření Klubu;
   • v souladu s přijatým klubovým rozpočtem eviduje a předává zástupci sekce v klubové radě finanční prostředky přesahující závazky sekce vůči Klubu na náklady spojené s činností sekce, popř. realizuje pokyny zástupce sekce v klubové radě k úhradám z těchto finančních prostředků sekce na klubovém účtu.

VIII. Klubová rada

 1. Klubová rada je výkonným orgánem Klubu, za svou činnost odpovídá klubové konferenci
 2. Klubovou radu tvoří členové předsednictva klubu a zástupci sekcí v klubové radě.
 3. Klubová rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny klubové konferenci.
 4. Klubová rada schvaluje rozpočet Klubu a výši členského příspěvku na následující rok.
 5. Klubová rada rozhoduje hlasováním. Každý její člen má jeden hlas; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy klubu.
 6. Klubová rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů klubové rady.
 7. Klubová rada zasedá podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce, její řádné jednání svolává předseda nebo další člen předsednictva.
 8. Každý člen klubové rady je oprávněn svolat mimořádné jednání klubové rady.
 9. O jednání klubové rady se pořizuje zápis s uvedením programu jednání, projednávaných otázek, výsledků hlasování, přijatých rozhodnutí a usnesení. Zápis podepisují všichni přítomní členové klubové rady.
 10. Klubová rada odpovídá za množství a kvalitu služeb poskytovaných sekcím dle klubového rozpočtu.
 11. Klubová rada je povinna uspořádat alespoň jednou ročně klubové setkání a svolat klubovou konferenci, která může být součástí klubového setkání.
 12. Klubová rada je povinna svolat klubovou konferenci nebo hlasování o jednotlivých záležitostech na základě svého usnesení nebo na návrh nejméně dvou zástupců sekcí v klubové radě. Oznámení o svoláni klubové konference vyhlašuje klubová rada nejméně třicet dnů předem s uvedením data, času a místa konáni a návrhu jejího programu. Hlasováni o jednotlivé záležitosti nebo otázce vyhlašuje klubová rada na dobu nejméně dvaceti dnů.
 13. Klubová rada klubové konferenci předkládá :
  1. prostřednictvím předsedy klubu zprávu o činnosti klubu;
  2. prostřednictvím hospodáře klubu zprávu o hospodaření klubu.
 14. Členové klubové rady mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být oznámeno písemně klubové radě, popř. sekci, která je delegovala. Odstupující člen zůstává ve své funkci do zvolení nebo delegace nového člena klubové rady.
 15. Pro delegaci zástupce sekce v klubové radě za zástupce, který z funkce odstoupil, se použije ust. čl. VI. odst. 2 písm. b). Odstoupí-li ze svých funkcí členové předsednictva klubu, klubová rada svolá do třiceti dnů klubovou konferenci k volbě členů předsednictva za členy předsednictva, kteří ze svých funkcí odstoupili. Nedojde-li do šesti měsíců ke zvolení nových členů předsednictva ani v opakované volbě, vydá klubová konference usnesení o zániku Klubu dobrovolným rozpuštěním. V případě nečinnosti klubové konference je toto usnesení oprávněna vydat klubová rada.

IX. Zástupce sekce v klubové radě

 1. Zvolený člen je sekcí delegován jako zástupce sekce v klubové radě. Člen může působit jako zástupce pouze jedné sekce v klubové radě a nemůže být současně členem předsednictva klubu.
 2. Zástupce sekce v klubové radě :
  1. uplatňuje a hájí zájmy sekce a jejich členů v klubové radě;
  2. předkládá námitky, návrhy a připomínky členů sekce k činnosti orgánů Klubu a je zodpovědný za obousměrný tok informací mezi sekcí a klubovou radou;
  3. přejímá od hospodáře klubu finanční prostředky sekce, popř. předává hospodáři klubu pokyny k úhradám z finančních prostředků sekce na klubovém účtu.

X. Klubová konference

 1. Klubová konference je nejvyšším orgánem Klubu, který plní současně funkci kontrolní komise Klubu. Klubová konference může ze svého středu zvolit nejvýše pětičlennou komisi, kterou pověří provedením kontrolní činnosti v určeném rozsahu a zpracováním kontrolní zprávy.
 2. Klubová konference je oprávněna jednat a rozhodovat o všech záležitostech Klubu, nejsou-li v působnosti jiného orgánu Klubu a nejedná-li se o vnitřní záležitosti sekcí a jejich činnosti vyvíjené nezávisle na ostatních sekcích v souladu se stanovami Klubu.
 3. Do výlučné pravomoci klubové konference patří zejména :
  1. přijímat a měnit stanovy;
  2. volit a odvolávat členy předsednictva klubu;
  3. rozhodovat o zániku Klubu dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením;
  4. projednat zprávu o činnosti Klubu a rozhodnout o jejím schválení nebo odmítnutí;
  5. projednat zprávu o hospodaření Klubu a rozhodnout o jejím schválení nebo odmítnutí.
 4. Klubová konference rozhoduje a přijímá usnesení hlasováním. Je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Klubu. K přijetí a změnám stanov a přijetí usnesení o zrušení nebo změně právní formy Klubu je nezbytný souhlas dvoutřetinové většiny členů Klubu, v ostatních případech je usnesení nebo rozhodnutí platné, pokud s ním projeví souhlas nadpoloviční většina přítomných členů Klubu.
 5. O jednání klubové konference se pořizuje zápis s uvedením programu jednání, projednávaných otázek, výsledků hlasování, přijatých rozhodnutí a usnesení, nepřijatých návrhů a námitek členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Zápis podepisují všichni přítomní členové klubové rady.

XI. Klubové setkání

 1. Klubová setkání pořádá klubová rada nebo sekce za účelem osobního setkání jeho účastníků. Klubové setkání pořádané klubovou radou je pořádáno na účet Klubu, klubové setkání pořádané sekcí je pořádáno na účet sekce, a to podle propozic pořadatele vyhlášených s dostatečným předstihem..
 2. Člen Klubu je oprávněn zúčastnit se kteréhokoli setkání, současně je povinen řídit se a jednat v souladu s propozicemi vyhlášenými pořadatelem.

XII. Zásady hospodaření klubu

 1. Finanční zdroje klubu tvoří:
  1. členské příspěvky;
  2. mimořádné příspěvky, dary sponzorů apod.;
  3. výnosy z činnosti v základním poslání.
 2. Každý finanční zdroj musí mít svého příjemce, Klub nebo jmenovitě uvedenou sekci. Není-li příjemce uveden, stává se jím Klub.
 3. Finanční prostředky jsou v souladu z klubovým rozpočtem používány na úhradu režijních nákladů Klubu a služeb poskytovaných Klubem sekcím.
 4. Klubový rozpočet na následující rok je na návrh hospodáře přijímán usnesením klubové rady.
 5. Sekce se na výdajích klubového rozpočtu podílí takto:
  1. částkou ve výši tří členských příspěvků;
  2. z každého dalšího členského příspěvku uhrazeného v její prospěch uhradí stejnou část jako každá jiná sekce tak, aby nejprve byl pokryt rozpočet klubu.
 6. K účtu Klubu u peněžního ústavu mají dispoziční práva členové předsednictva klubu.
 7. Účetní evidenci finančních prostředků vede hospodář, a to odděleně ve vztahu ke Klubu a jednotlivým sekcím.
 8. Majetkové vypořádání při zániku Klubu provede klubová rada.

XIII. Zvláštní ustanovení

 1. Za řádně učiněné úkony a projevy, pro něj je předepsána písemná forma, se považují rovněž projevy a úkony učiněné prostředky sdělovací a výpočetní techniky, není-li o totožnosti účastníků pochyb.
 2. Jednání a hlasování orgánů klubu lze uskutečnit pomocí prostředků sdělovací a výpočetní techniky. V tomto případě se hlasující považují za přítomné.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obecnými právními předpisy.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení zakládající klubovou konferencí.
 3. Klub vzniká registrací ministerstvem vnitra ČR.

XV. Přechodná ustanovení

 1. Do vytvoření orgánů Klubu jedná jménem Klubu přípravný výbor.
 2. Zmocněncem oprávněným jednat jménem přípravného výboru je zmocněnec přípravného výboru.

Stanovy ve formátu PDF